rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
ท่องเที่ยวและชมการแข่งขันรถ FORMURA 1
กำหนดการท่องเที่ยวและชมการแข่งขันรถ FORMURA 1
ณ.สนามเซปังฯประเทศมาเลเซีย
วันที่ 23-25 มีนาคม 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ประเทศไทย สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย
05:00 น. คณะท่องเที่ยวพร้อมกันที่ สนามบิน ดอนเมือง
07.05 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่.....................................
10.15 น. คณะท่องเที่ยวเดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์รถบัสปรับอากาศของประเทศมาเลเชียรอรับคณะ (เวลาประเทศมาเลเชียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่เมืองใหม่ปุตตราจายา ชมทำเนียบเขียว และมัสยิดหินอ่อนสีชมภูที่สวยงามมากและการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบและลงตัว จากนั้นนำชมตัวเมืองหลวงของประเทศมาเลเชีย
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ที่ ตึกแฝดที่มีสินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลกเที่ยวชมเมอดิก้าสแควสถานที่ประกาศอิสรภาพของมาเลเชีย พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
18.0 น. นำคณะไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จากนั้น เข้าพักที่โรงแรมควอลิตี้ หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือจะเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พักกัวลาลัมเปอร์ หนึ่งคืน
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 กรุงกัวลาลัมเปอร์-สนามแข่ง F 1 เซปังอินเตอร์ฯ-เกนติ้งไฮแลนด์
07:30 น. พร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรมรับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำท่านชมพระราชวังสุลต่านและ อนุสาวรีย์ทหารอาสา พร้อมช้อปปิ้งเพิ่มเติม
11:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารกลางวันเดินทางไปสนามเซปังชมการแข่งรถ FORMULA ONE จนจบ นำท่านสู่ยอดเขาเกนติ้งไฮแลนด์ย่านเทือกเขาปาหัง
18:30 น. รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารเย็นเราจะนำท่านเที่ยวเกนติ้งไฮแลนด์ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6000ฟิตโดยนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก พร้อมสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดปี
20:00 น. นำเข้าที่พักโรแรม FIRST WORLD จากนั้นมัคคุเทศก์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนเกนติ้งพร้อมแนะนำการเข้าคาสิโน เชิญท่านเสี่ยงโชคและร่ำรวยตามอัธยาศัยพักเกนติ้งไฮแลนด์หนึ่งคืน เมืองบนเขาที่ไม่มีวันหลับใหล และมีเงินหมุนเวียนวันละนับหมื่นล้าน
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เกนติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพ
07:00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายนำท่านไปที่ห้องอาหารโรงแรมรับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านไปลุยทะเลหมอกยามเช้าบนเขาพร้อมเดินชมสถานที่ต่างๆแล้วท่านจะประทับใจมิรู้ลืม ได้เวลาอันสมควร นั่งกระเช้าลงจากเกนติ้งแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ร้านดิวตี้ฟรี และซื้อของฝาก
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไปสนามบินพร้อมแวะรับประทานอาหารเย็นก่อนขึ้นเครื่อง
18.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ผ่านพิธีการของศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเชีย
21:00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่......................................
24.40 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าสมัคร ราคาทัวร์ ท่านละ 16,000 บาท (ถ้านอนเดี่ยวเพิ่มอีก 2,000 บาท)
ราคานี้รวมค่าใช้จ่าย 1. ค่ารถบัสปรับอากาศของมาเลเชียพร้อมบริการนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่าที่พักห้องละสองท่านรวมสองคืน
3. ค่าอาหารรวม 8 มื้อ
4. ค่าไกด์มาเลเชียตามกฎหมายกำหนด
5. ค่ากระเช้าลอยฟ้าขึ้น – ลงเกนติ้ง
6. ค่าประกันการเดินทางในวงเงินประกันท่านละ1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการซักรีด/ค่าโทรศัพท์ในโรงแรมและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก 6 ข้อด้านบน
โปรแกมส์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นที่ตั้ง

สิ่งที่ท่านต้องเตรียม
1. พาสปอร์ตก่อนหมดอายุ 6 เดือน
2. ยารักษาโรคประจำตัว
3. เสื้อแจ็กเก็ต (อากาศบนเกนติ้งเย็น)

ขอขอบคุณและขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสนุกสนาน และเดินทางไป - กลับ โดยสวัสดิ์ภาพ
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   2013-02-14 / อ่าน: 5790
ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามายังสมาคมได้ค่ะ (ในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.)
โทร. 0-2939-5770-3
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย  / 2013-02-14
รบกวนส่งรายละเอียดที่เมล์ pk.koffee@gmail.com
pk  / 2013-03-06
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ