rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
"การอบรมพัฒนาบุคคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง"
ด้วย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ในฐานะตัวแทนของสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมบุคลากรกีฬายานยนต์ให้เป็นผู้ที่มีทักษะรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มจำนวนบุคลากรกีฬายานยนต์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ รองรับต่อการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแข่งกีฬายานยนต์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์และผลักดันเข้าสู่ความเป็นสากลภายใต้ “ หลักสูตร International Steward ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และถือเป็นการเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับบุคคลสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ร.ย.ส.ท. ขอเรียนเชิญร่วมงาน The Passion of Motortsport งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับบุคคลชั้นนำ และผู้ให้การสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทย และจัดให้มีพิธีเปิด “หลักสูตรพัฒนาบุคลากร International Steward ” และในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง Intermediate ”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ในฐานะตัวแทนของสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมบุคลากรกีฬายานยนต์ให้เป็นผู้ที่มีทักษะรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มจำนวนบุคลากรกีฬายานยนต์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ รองรับต่อการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแข่งกีฬายานยนต์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2562 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะอนุกรรมการกีฬายานยนต์ เห็นชอบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการควบคุมการแข่งขัน (Steward of the Meeting) ตามกฎกติกากีฬาแข่งรถแห่งชาติ จะต้องผ่านการอบรมเชิงทฤษฎี (ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง) และผ่านการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การควบคุมของกรรมการควบคุมการแข่งขันที่สมาคมแต่งตั้งประจำปี ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง ”ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะได้รับวุฒิบัตร พร้อมทั้งได้รับสิทธิในการอบรมขั้นสูงไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับสิทธิการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการควบคุมการแข่งขัน (Steward of the Meeting) ประจำปี 2555-2557 ต่อไป

กำหนดการอบรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00น. อบรมหัวข้อเรื่อง “ ความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุในสนามแข่งรถ ”โดย พญ. ปัญจมาสน์ นิวาเวศน์ แพทย์ประจำฉุกเฉินร.พ. เวชธานี
10.00 – 10.15 น.10.15 – 10.40 น เบรครับประทานอาหารว่าง
พิธีเปิดการอบรมบุคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง
10.40 – 12.00 น. อบรมหัวข้อ “หน้าที่ของ Track Marshal และ Safety Marshal ” โดยคุณไพรัช เงินมีศรี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. อบรมหัวข้อ “ กติกาการแข่งขันรถยนต์แห่งชาติ (NCR) ” โดยคุณมนูสาสน์ ศรีพนา และ Mr. Glyn T Challinor กรรมการควบคุมการแข่งขัน
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. อบรมหัวข้อ “ NCR สู่การปฏิบัติเพื่อควบคุมกำกับการแข่งขัน” โดยคุณมนูสาสน์ ศรีพนา และ Mr. Glyn T Challinor
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและพิธีปิด

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
“พัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง Intermediate ”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. นามสกุล .....................................................................
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน..........................................................................ตำแหน่ง..........................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก...............................................................................................................................................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์.......................... โทรสาร............................โทรศัพท์มือถือ................................ อีเมล์..............................................Website .....................................................

2. การเข้าร่วมอบรมสัมมนา
2.1 ข้าพเจ้า เข้าร่วมอบรม ไม่สามารถเข้าร่วมได้
ยินดีสนับสนุนกิจกรรมโดย ..............................................................................................
2.2 ข้าพเจ้าขอส่งผู้เข้าอบรม จำนวน ............. คน (กรณีบันทึกข้อความไม่พอ สามารถนำส่งเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)
1. ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................................................................
ตำแหน่งกีฬายานยนต์ ................................ อาชีพ .................................................... / (....) สื่อมวลชน
สถานที่ทำงาน ................................. โทรศัพท์..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
2. ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................................................................................
ตำแหน่งกีฬายานยนต์ ................................ อาชีพ .................................................... / (....) สื่อมวลชน
สถานที่ทำงาน ................................. โทรศัพท์..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
3. ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................................................................
ตำแหน่งกีฬายานยนต์ ................................ อาชีพ .................................................... / (....) สื่อมวลชน
สถานที่ทำงาน .................................. โทรศัพท์..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
4. ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................................................................
ตำแหน่งกีฬายานยนต์ ................................ อาชีพ .................................................... / (....) สื่อมวลชน
สถานที่ทำงาน .................................. โทรศัพท์..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
5. ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................................................................
ตำแหน่งกีฬายานยนต์ ................................ อาชีพ .................................................... / (....) สื่อมวลชน
สถานที่ทำงาน .................................. โทรศัพท์..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................

ลงชื่อ ...................................................
(...................................................)

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับมายังสมาคมทางโทรสาร 02-511-2230 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2555
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-939-5770-3
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจริญพร นางสาวสุนทรียา และนางสาววาสนา
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย   2012-09-10 / อ่าน: 7791

หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง Intermediate ”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ในฐานะตัวแทนของสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมบุคลากรกีฬายานยนต์ให้เป็นผู้ที่มีทักษะรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มจำนวนบุคลากรกีฬายานยนต์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ รองรับต่อการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแข่งกีฬายานยนต์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2562 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะอนุกรรมการกีฬายานยนต์ เห็นชอบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการควบคุมการแข่งขัน (Steward of the Meeting) ตามกฎกติกากีฬาแข่งรถแห่งชาติ จะต้องผ่านการอบรมเชิงทฤษฎี (ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง) และผ่านการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การควบคุมของกรรมการควบคุมการแข่งขันที่สมาคมแต่งตั้งประจำปี ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง ”ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะได้รับวุฒิบัตร พร้อมทั้งได้รับสิทธิในการอบรมขั้นสูงไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับสิทธิการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการควบคุมการแข่งขัน (Steward of the Meeting) ประจำปี 2555-2557 ต่อไป

กำหนดการอบรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00น. อบรมหัวข้อเรื่อง “ ความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุในสนามแข่งรถ ”โดย พญ. ปัญจมาสน์ นิวาเวศน์ แพทย์ประจำฉุกเฉินร.พ. เวชธานี
10.00 – 10.15 น.10.15 – 10.40 น เบรครับประทานอาหารว่าง
พิธีเปิดการอบรมบุคลากรกีฬายานยนต์ขั้นกลาง
10.40 – 12.00 น. อบรมหัวข้อ “หน้าที่ของ Track Marshal และ Safety Marshal ” โดยคุณไพรัช เงินมีศรี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. อบรมหัวข้อ “ กติกาการแข่งขันรถยนต์แห่งชาติ (NCR) ” โดยคุณมนูสาสน์ ศรีพนา และ Mr. Glyn T Challinor กรรมการควบคุมการแข่งขัน
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. อบรมหัวข้อ “ NCR สู่การปฏิบัติเพื่อควบคุมกำกับการแข่งขัน” โดยคุณมนูสาสน์ ศรีพนา และ Mr. Glyn T Challinor
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและพิธีปิด

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย  / 2012-09-13
ท่านใดสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมด้วยค่ะ
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย  / 2012-09-14
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ