rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานบุญปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์ เรณูนคร นครพนม
เรียน สมาชิกแรลลี่ไทย กัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทุกท่าน

ด้วยพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นพุทธสถานที่ใช้ประกอบกิจสงฆ์ ในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาหลายสิบปี ปัจจุบัน พระอุโบสถได้ชำรุดทรุดโทรมไปมาก คณะสงฆ์ และชาวบ้าน ตลอดรวมถึงพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ได้ร่วมใจกันบริจาคเงินสมทบทุน ปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถ ให้กลับมาแข็งแรง ทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อคณะสงฆ์ที่เข้าใช้ประกอบกิจสงฆ์ รวมถึงฆารวาสที่เข้าไปภายในพระอุโบสถเพื่อกราบสักการะพระประธานภายในพระอุโบสถในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
งานบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ได้ดำเนินสำเร็จลุล่วงมาแล้วกว่า ร้อยละ ๘๐ ปัจจุบัน คงรอปัจจัยบริจาคสมทบในการปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ ตลอดรวมถึงค่าจ้างช่างสีชำนาญงาน เป็นจำนวนเงินประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โอกาสนี้ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกแรลลี่ไทย กัลยาณมิตร ตลอดรวมถึงท่านผู้มีจิตศรัทธา เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทุกท่าน ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา เป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ ที่ชำรุดทรุดโทรม มา ณ โอกาสนี้
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓   2020-02-11 / อ่าน: 257
ขั้นตอนการร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน(สามัคคี)
1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชีเงินฝาก 789-2-13133-8 ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ไปยัง กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง Line id : jamesscb หรือ Scan QR ตามภาพด้านบน เพื่อจัดส่งหลักฐานการโอนเงิน
3. รบกวนแจ้งรายนาม (ชื่อ และ นามสกุล ตัวบรรจง) ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี) ปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถฯ ให้กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ ทราบ
3. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ รวบรวมรายนามผู้ร่วมบริจาค และจำนวนเงิน เพื่อขึ้นทะเบียน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ Rallythai.net ไว้เป็นหลักฐาน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2.
3.
4.
5.
6.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์มากและกำลังคนมาก เพราะต้องสร้างให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือน โดยเฉพาะมี พระอุโบสถ หรือ โบสถ์ ซึ่งสถานที่ ที่คณะสงฆ์จะต้องใช้เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆ หลายอย่าง อาทิ การใช้เป็นสถานที่อุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา
ใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ค่ำ ใช้สำหรับเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น
ฉะนั้น ผู้ที่ถวายปัจจัยสร้างโบสถ์ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมายมหาศาล ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ชาตินี้ (ภพนี้) ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายพระอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า
ผู้สร้างพระอุโบสถถวายแด่คณะสงฆ์ย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายพระอุโบสถย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา มีจิตใจสะอาด สว่าง สงบสุข แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล เป็นอาสันนกรรมที่ดี

ชาติหน้า (ภพหน้า) แม้ทว่าผู้สร้างถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ เมื่อถึงแก่กรรมลง ย่อมได้ไปเกิดในแหล่งในถิ่นกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบาย ที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติ และ จะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
ขออนุโมทนาบุญ กับคุณอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุน(สามัคคี) บูรณะปฏิสังขรณ์(สี)พระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3.
4.
5.
6.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
ขออนุโมทนาบุญ กับคุณชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุน(สามัคคี) บูรณะปฏิสังขรณ์(สี)พระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3. นางชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว 1,000 บาท
4.
5.
6.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3. นางชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว 1,000 บาท
4. เด็กหญิงณิชา และ เด็กหญิงพรฤทัย ไหลพึ่งทอง 100 บาท
5.
6.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
ขออนุโมทนาบุญ กับเด็กหญิงณิชา และเด็กหญิงพรฤทัย ไหลพึ่งทอง
ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุน(สามัคคี) บูรณะปฏิสังขรณ์(สี)พระอุโบสถ
วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เป็นเงินจำนวน 100 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-11
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3. นางชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว 1,000 บาท
4. เด็กหญิงณิชา และ เด็กหญิงพรฤทัย ไหลพึ่งทอง 100 บาท
5. คุณชนัญชิตา ลิ้มทองสุข และครอบครัว 100 บาท
6.
7.
8.
9.
10.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
ขออนุโมทนาบุญ กับคุณชนัญชิตา ลิ้มทองสุข และครอบครัว ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุน(สามัคคี) บูรณะปฏิสังขรณ์(สี)พระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นเงินจำนวน 100 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
ขออนุโมทนาบุญ คุณนฤเทพ นางปาริฉัตร์ น.ส.ณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธ และครอบครัว ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุน(สามัคคี) บูรณะปฏิสังขรณ์(สี)พระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นเงินจำนวน 500 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3. นางชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว 1,000 บาท
4. เด็กหญิงณิชา และ เด็กหญิงพรฤทัย ไหลพึ่งทอง 100 บาท
5. คุณชนัญชิดา ลิ้มทองสุข และครอบครัว 100 บาท
6. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นส.ณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 500 บาท
7.
8.
9.
10.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3. นางชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว 1,000 บาท
4. เด็กหญิงณิชา และ เด็กหญิงพรฤทัย ไหลพึ่งทอง 100 บาท
5. คุณชนัญชิดา ลิ้มทองสุข และครอบครัว 100 บาท
6. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นส.ณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 500 บาท
7. นายองอาจ แพร่พานิชชัย 500 บาท
8.
9.
10.

ขออนุโมทนาบุญ นายองอาจ แพร่พานิชชัย ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบทุน(สามัคคี) บูรณะปฏิสังขรณ์(สี)พระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์ บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นเงินจำนวน 500 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3. นางชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว 1,000 บาท
4. เด็กหญิงณิชา และ เด็กหญิงพรฤทัย ไหลพึ่งทอง 100 บาท
5. คุณชนัญชิดา ลิ้มทองสุข และครอบครัว 100 บาท
6. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นส.ณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 500 บาท
7. นายองอาจ แพร่พานิชชัย 500 บาท
8.
9.
10.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
เปิดรับเงินโอนร่วมทำบุญสมทบทุน (สามัคคี) บูรณะปฏิสังขรณ์ (สี) พระอุโบสถ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) ได้ที่

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563
คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-12
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน (สามัคคี)
งานปฏิสังขรณ์สีพระอุโบสถ วัดโนนสวรรค์
บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ (เงินคงเหลือจากกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓) 2,865 บาท
2. นายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว 1,000 บาท
3. นางชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว 1,000 บาท
4. เด็กหญิงณิชา และ เด็กหญิงพรฤทัย ไหลพึ่งทอง 100 บาท
5. คุณชนัญชิดา ลิ้มทองสุข และครอบครัว 100 บาท
6. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นส.ณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 500 บาท
7. นายองอาจ แพร่พานิชชัย 500 บาท
8. นายสุรพล เฟื่องฟุ้ง และ คุณจันทิมา กิติกำจาย 500 บาท
9. นายสมนึก ฮวดประดิษฐ์ และครอบครัว 1,000 บาท
10. นายนนทสาร นางกนกวรรณ หิรัญภูวเดช 1,000 บาท
11. นางจันทนีย์ และครอบครัว 501 บาท
12. นายสุทัศน์ บุตรสัมฤทธิ์ และ ครอบครัว 500 บาท
13. นางยุภา แคล้วณรงค์ 500 บาท
14. นายรณชัย นางวิภา ภัทรอารยกุล และครอบครัว 2,000 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-02-13
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ