rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคนและกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และ กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ สมุทรสงคราม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562   2019-02-25 / อ่าน: 3080
วันที่เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ปิดรับสมัคร 22 มีนาคม 2562
***รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน ***
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และ กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ สมุทรสงคราม
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน และกิจกรรมเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ สมุทรสงคราม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
06.00 น. พร้อมกัน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (เยื้อง โรงพยาบาลพญาไท 1)
06.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
08.30 น. เดินทางถึง ?ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน? รับเครื่องดื่ม Welcome drink
08.45 น. ฟังบรรยาย วิธีการปลูกและประโยชน์ป่าชายเลน โดยทีมงานวิทยากร
09.00 น. แบ่งทีม ๆ ละ 15 คน ลงเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่แปลงปลูกป่าชายเลน (ควรเตรียมถุงเท้ายาว ท่านละ 1 คู่)
09.15 น. ให้อาหารลิงแสม ระหว่างทางก่อนถึงพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน (ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้)
09.30 น. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน (ท่านละประมาณ 5 ต้น)
10.00 น. เล่นสกีเลนบริเวณปากแม่น้ำ (ตามอัธยาศัย)
11.00 น. อาบน้ำ สระผม ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า (ต้องจัดเตรียมเสื้อผ้า สำหรับผลัดเปลี่ยน ท่านละ 1 ชุด พร้อมสบู่ แชมพู)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง ***โปรดระบุเมนู ไว้ในใบสมัคร***)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
06.00 น. พร้อมกัน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (เยื้อง โรงพยาบาลพญาไท 1)
06.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
08.30 น. เดินทางถึง ?ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน? รับเครื่องดื่ม Welcome drink
08.45 น. ฟังบรรยาย วิธีการปลูกและประโยชน์ป่าชายเลน โดยทีมงานวิทยากร
09.00 น. แบ่งทีม ๆ ละ 15 คน ลงเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่แปลงปลูกป่าชายเลน (ควรเตรียมถุงเท้ายาว ท่านละ 1 คู่)
09.15 น. ให้อาหารลิงแสม ระหว่างทางก่อนถึงพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน (ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้)
09.30 น. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน (ท่านละประมาณ 5 ต้น)
10.00 น. เล่นสกีเลนบริเวณปากแม่น้ำ (ตามอัธยาศัย)
11.00 น. อาบน้ำ สระผม ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า (ต้องจัดเตรียมเสื้อผ้า สำหรับผลัดเปลี่ยน ท่านละ 1 ชุด พร้อมสบู่ แชมพู)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง ***โปรดระบุเมนู ไว้ในใบสมัคร***)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง ***โปรดระบุเมนู ไว้ในใบสมัคร***)
13.30 น. กราบนมัสการ ?หลวงพ่อนิลมณี? โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง และกิจกรรมรักษ์ศาสนสถาน (กิจกรรมจัดเก็บขยะ ในบริเวณพื้นที่โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง)
14.00 น. พิธีรับมอบ ?ใบประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนสถาน?
15.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร
17.30 น. เดินทางถึงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. (เยื้องโรงพยาบาลพญาไท 1)
หมายเหตุ : ผู้จัดกิจกรรมจิตอาสา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสถานที่โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะพิจารณาเรื่องความเหมาะสมและความปลอดภัยของสมาชิกเป็นสำคัญ การพิจารณาของผู้จัดกิจกรรมจิตอาสา ถือเป็นที่สุด.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป) ท่านละ 650 บาท
เด็กโต (อายุตั้งแต่ 5 ปี บริบูรณ์ ? 11 ปี) ท่านละ 550 บาท
เด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 3 ปี บริบูรณ์ ? 4 ปี) ท่านละ 500 บาท
เด็กทารก ? 3 ปี ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน (***ฟรี***)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
สิ่งที่สมาชิกจะได้รับจากค่าลงทะเบียน
1. ค่ารถบัส(ปรับอากาศ) โดยสาร ไป - กลับ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ ค่าผ่านทางพิเศษ)
2. ค่าเรือโดยสาร ไป - กลับ @ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
3. ค่าพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และ อาหารสำหรับเลี้ยงลิงแสม
4. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม)
5. ค่าอำนวยความสะดวกและค่าสถานที่ (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าสกีเลน ค่าทีมงานวิทยากร @ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน)
6. ค่าจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร ?กิจกรรมจิตอาสาฯ?
***หมายเหตุ ผู้จัดกิจกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดรถตู้ 10 ที่นั่ง ในกรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่า 50 ท่าน***
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
สิ่งที่สมาชิกจะต้องจัดเตรียม
1. เสื้อผ้าสำรอง ท่านละ 1 ชุด
2. ถุงเท้า ท่านละ 1 คู่ (สีเข้ม ความยาวไม่น้อยกว่า ใต้หัวเข่า)
3. สบู่ แชมพู เครื่องใช้ส่วนตัว (สำหรับชำระล้างร่างกาย หลังกิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าเปรอะ)
4. เงินปัจจัยทำบุญ @ วัดบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์) ตามกำลังศรัทธา
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ (นอกเหนือจากที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งได้ระบุไว้ในโปรแกรม)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
1. เพิ่มเพื่อนผ่าน application line โดย Search ID Line : jamesscb
2. รับแบบฟอร์มใบสมัครผ่านไลน์กลุ่ม ?น้ำใจนี้ พี่ให้น้อง?
3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และส่งกลับมายังทีมงานฯ
4. ทีมงานฯ แจ้งสรุปยอดค่าลงทะเบียน
5. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน (ตามลำดับก่อน-หลัง)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
6. ทีมงานประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านไลน์กลุ่ม ?น้ำใจนี้พี่ให้น้อง? และ คอมเม้นท์ ด้านท้ายกิจกรรมฯ บนเว็บไซต์ http://www.volunteerspirit.org/?post_type=event&p=38726
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ 80 ท่าน

จัดกิจกรรมโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562

ผู้ประสานงาน คุณเจมส์ ธวัชชัย

เบอร์ติดต่อ 093-979-8451

E-mail thawtchs@gmail.com

Line ID : jamesscb
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
การปลูกป่าชายเลน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย สำหรับลูกกุ้ง ลูกหอย ลูกปู ลูกปลา ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งปูก้ามดาบ ปูแสม ปลาอีจัง ปลาตีน มีให้พบเห็นตามชายฝั่ง พันธุไม้ป่าชายเลน ที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสมพังกาหัวสุม ลำพู ลำแพน จาก ตะบูน โปรงแดงโปรงขาว แสมขาว ตาตุ่ม โพธิ์ทะเล ปอทะเล และเหงือกปลาหมอ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
หน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ไม่ได้จำกัดเฉพาะชุมชน ชาวประมง ข้าราชการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังหมายรวมถึง เยาวชน คนไทยทุก ๆ คน ดังนั้น กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
One day trip @ 30 March 2019

Register now !
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-02-25
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ