rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานธรรมสัญจร ผ้าป่า ๙ วัด อุดรธานี เลย 24-25 มิถุนายน 2560
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเดินทางไปทำบุญถวายเทียนพรรษา นมัสการพระสุปฏิปันโน ทอดผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560   2017-05-07 / อ่าน: 3762
ขอเชิญชวนชาว Rallythai.net และชาวคาราวาน ร่วมกิจกรรมคาราวานธรรมะสัญจร ๙ วัด

ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560

จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตะวันออกเฉียงเหนือ

สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) ได้ที่ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560
Mobile : 0939798451, 0944255145 (Khun James)
ID Line : jamesscb
E-mail : thawtchs@gmail.com

เปิดรับสมัครลงทะเบียน ตั้งแต่ วันนี้ - 15 มิถุนายน 2560
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
วัดป่าคำชะโนด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
เกาะคำชะโนด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
วัดป่าสันติธรรม (ห้วยเดื่อ)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
หลวงพ่อทวี
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น นมัสการหลวงปู่ขันตี วัดป่าม่วงไข่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
วัดป่าห้วยลาด ภูเรือ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
วัดม่วงไข่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
วัดม่วงไข่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
วัดป่าห้วยลาด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
จั ง ว า
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
ส ง บ . . . ค า ร า ว า น ธ ร ร ม สั ญ จ ร
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
เ ย็ น . . . ธ ร ร ม ช า ติ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
สุ ข . . . ธ ร ร ม ใ น ใ จ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
นิ่ ง . . . ธ ร ร ม บู ช า
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
ใ ส . . . ธ ร ร ม ป ฏิ บั ติ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
พุ ท โ ธ . . . ว่ า ง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
ส า ธุ . . . ดี แ ล้ ว
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
อ นุ โ ม ท า มิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
ถ ว า ย เ ที ย น พ ร ร ษ า ใ น โ อ ก า ส ธ ร ร ม สั ญ จ ร ๙ วั ด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
แ ส ง อ า ทิ ต ย์ อั ส ด ง . . . ล ง ป ล า ย น้ ำ

เ ร่ ง เ ตื อ น ส อ น จิ ต . . . ห มั่ น ส ะ ส ม เ ส บี ย ง

ก่ อ น เ พ ล า ล่ ว ง . . . ค ล้ อ ย ผ่ า น

แ ส ง จั น ท ร์ ส า ด ส่ อ ง . . . บ่ แ น่ แ ท้ น า
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
ส ล ะ ท รั พ ย์ ล ด ต ร ะ ห นี่ . . . จ า ค ะ

ม า ฆ ะ บู ช า . . . ปี ล ะ ห น

เ ข้ า พ ร ร ษ า ล่ ว ง เ วี ย น . . . บ ร ร จ ง

ส่ อ ง ทุ ก ห น ท า ง ก้ า ว . . . ส ว่ า ง ไ ป
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
แ พ น้ อ ย ล อ ย ลำ . . . เ ห นื อ น้ ำ

ดั ง ชี วิ ต ล่ อ ง ไ ป . . . ต า ม จุ ด ห ม า ย

ค ลื่ น ล ม ฝ น แ ด ด ส่ อ ง . . . ห มุ น เ วี ย น ต า ม

ล อ ย ผ่ า น ส ม อ า ร ม ณ์ . . . ดั่ ง ห ม า ย ป อ ง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
ดั่ ง กุ ศ ล ผ ล บุ ญ . . . ที่ ตั้ ง จิ ต

ที่ อุ ทิ ศ บุ ญ ก ร ร ม . . . มี จ ริ ง ห น อ

ท ำ บุ ญ ดี เ ป็ น ศ รี . . . เ ลิ ศ สุ ข พ อ

ท ำ ก ร ร ม ห น อ . . . ย่ อ ม เ ลี่ ย ง ทุ ก ข์ ไ ม่ พ้ น ท า ง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-07
พระอาจารย์อุทัย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
คาราวานธรรมสัญจร กราบพระสุปฏิปันโน ถวายผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
คาราวานธรรมสัญจร กราบพระสุปฏิปันโน ถวายผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
คาราวานธรรมสัญจร กราบพระสุปฏิปันโน ถวายผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
เ รี ย บ ง่ า ย ส ไ ต ล์ ค า ร า ว า น บุ ญ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
คาราวานธรรมสัญจร กราบพระสุปฏิปันโน ถวายผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
อาหารพื้นถิ่น vs. วิวหลักล้าน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
เมนูปลา...กับบรรยากาศบนแพ "ห้วยกระทิง"
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
ลับเฉพาะ...คนรู้ใจ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
ไม่น่า...พลาด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
ทำบุญเป็นเรื่องหลัก . . . อาหารถูกปาก เป็นเรื่องรอง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
เมนูนี้ตั้งใจจัดให้ . . . แทนคำขอบคุณ ที่ร่วมบุญกับหมู่เฮา
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
ใจสั่งมา...ให้ตั้งจิตอธิษฐาน ทำบุญสม่ำเสมอ แลขอเป็นสะพานบุญ เชิญชวนญาติมิตรสนิทกัน ร่วมทำบุญ ต่อสายบุญกันเป็นทอด ๆ ไม่ขาดสายเด้อ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
เชิญพี่น้องร่วมบุญสร้างกุศลกันครับ แล้วไปม่วนกันนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
บรรยากาศเรียบง่าย สบาย ๆ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-05-08
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ