rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานครอบครัวสุขสันต์ ขับรถใกล้กรุง ชมความมหัศจรรย์แห่งเมืองไม้ ทำบุ
คาราวาน ครอบครัวสุขสันต์
ขับรถใกล้กรุง ชมความมหัศจรรย์แห่งเมืองไม้ ทำบุญไหว้พระ จ.นครปฐม
เดินทาง 9-10 เมษายน 2559

วันที่ 9 เมษายน
07.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ ติดสติ๊กเกอร์/รับคู่มือ/รับฟังการบรรยายสรุปเส้น
08:00น. นำขบวนรถ คาราวาน ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่จังหวดนครปฐม เข้าชมพุทธมณฑลศูนย์กลาง
พุทธศาสนาแห่งโลก
09:30น. ชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
11:00น. นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
12:00น. บริการอาหารกลางวัน
บ่าย เข้า เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม พิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบ จัดแสดงยานยนต์ เครื่องกล ยานพาหนะ
หลากหลายชนิด จากทั่วทุกมุมโลก
14:30น. สักการะบูชา หลวงพ่อทับทิม ณ วัดบางกลางพระ
15:00น. ไหว้พระขอพร วัดลำพญา และเดินเล่น ตลาดน้ำวัดลำพญา
17:00น. เดินทางถึง วู๊ดแลนด์ เมืองไม้ เดินชม พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมงานไม้แกะสลักชั้นเยี่ยมนับพัน
และพิพิธภัณฑ์ที่แบ่งเป็นห้องต่างๆ
จากนั้นนำท่านเข้า Check in เข้าสู่ห้องพัก ณ Woodland Museum & Resort
19:00น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารชองรีสอร์ท

วันที่ 10 เมษายน
06:00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ
09.00น. Check-out ออกจากโรงแรม แวะกราบสักการะหลวงพ่อไสววัดปรีดาราม
11:40น. กราบสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง
12:30น. ขบวนคาราวานเดินทางถึง จุดสุดท้าย ตลาดน้ำดอนหวาย
จากนั้นให้คณะคาราวานได้อิสระเดินตลาดน้ำ ชิม ช๊อปกับอาหารพื้นเมืองชาวนครปฐม
ได้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินทางกลับได้ตามอัธยาศัย

****************************************************************************
หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ราคาท่านละ 2,250.- (รับสมัครจำนวนจำกัดนะค่ะ)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1) ค่าที่พัก วู๊ดแลนด์ พักห้องละ 2-3 ท่าน
2) ค่าอาหารตามระบุในรายการ
3) ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
4) ค่ากิจกรรมตามโปรแกรมที่ระบุ
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6) ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล
ท่านละ 500,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
7) ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวพร้อมทีมงานคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านเป็น อย่างดีตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ ฯลฯ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่ายานพาหนะ และค่าเชื้อเพลิง ในการเดินทาง
- ค่าทางด่วน
AAF TRAVEL   2016-03-29 / อ่าน: 3624
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ